Удружење  Срба из Коњица и њихових потомака у дијаспори – Нови Сад

П  О  С  Л  О  В  Н  И  К

о раду Скупштине Удружења

члан 1.

Овим Пословником се регулише рад Скупштине Удружења, избор радних тијела, начин и усвајање докумената, верификација изборних органа и друга питања од значаја за рад Скупштине.

члан 2.

У раду Скупштине учествују чланови Удружења.

члан 3.

У раду Скупштине могу учествовати и представници других  удружења као и позвани гости. Они могу износити своја мишљења и давати предлоге, али без права одлучивања.

члан 4.

Гласање у скупштини је јавно уколико Скупштина не одлучи другачије.

 члан 5.

Скупштина одлучује  већином гласова присутних чланова Удружења.

члан 6.

Скупштину отвара и до избора радног Предсједништва, њеним радом руководи Предсједник Управног одбора  ранијег сазива, односно члан иницијативног одбора.

 члан 7.

Рад Скупштине је јаван. Раду Скупштине могу присуствовати друге организације, органи и средства јавног информисања.

члан 8.

На приједлог Предсједника Управног одбора  односно чланова иницијативног одбора, бира се радно Пресједништво, које има три члана.

члан 9.

Радно предсједништво руководи радом Скупштине и брине се о свим питањима од значаја за рад Скупштине.

 члан 10.

Радно предсједништво износи приједлог дневног реда Скупштине у складу са предлогом Управног одбора, датим у позиву за Скупштину.

члан 11.

Сваки учесник има право да учествује у расправи, износи мишљења, предлоге и иницијативе.

Сваки учесник по правилу о једној теми може дискутовати једанпут, са правом на реплику ако је у дискусији која слиједи поменут по личном имену.

Ријеч се даје по редосљеду пријављивања.

Дужина дискусије ограничава се на три минуте, сем у случају реплике која не може бити дужа од два минута.

члан 12.

Радно председништво утврђује редослед учешћа у дискусији, по правилу, према редосљеду пријављивања.

члан 13.

Ако се учесник у расправи не држи дневног реда и времена одређеног за дискусију, радно пресједништво му може одузети  реч.

Предсједавајући након тога одмах  даје реч следећем пријављеном за дискусију.

 члан 14.

Скупштина одлучује пуноправно, ако раду скупштине присустује најмање 21.члан. Одлука је донијета када се за њу изјасни 50% + 1 делегат присутних на Скупштини.

члан 15.

Уколико о одређеном предлогу постоји више предлога, гласа се о сваком предлогу појединачно, према редоследу како су предлози дати.

члан 16.

Верификациона комисија утврђује број присутних чланова Удружења, а на основу приспјелих приступница чланова Удружења и уплате чланарине према члану 3. Статута Удружења и Одлуци Извршног одбора Удружења.

члан 17.

Избор Предсједника Управног одбора, замјеника предсједника и чланова Управног одбора, као и чланова Надзорног одбора Удружења врши се на основу приједлога Управног одбора, односно иницијативног одбора  Удружења.

члан 18.

Уколико је предложено више кандидата Скупштина одлучује о начину избора свих органа из члана 17. овог Пословника.

члан 19.

Избором новог Предсједника и осталих органа Удружења престаје мандат досадашњем Предсједнику и осталим органима, односно Иницијативном одбору, а новоизабрани Предсједник преузима вођење Скупштине.

члан 20.

За предложене листе гласа се у цјелини.

члан 21.

О свим другим питањима која нису регулисана овим Пословником, одлучује  Радно предсједништво примјеном Статута.

члан 22.

Овај Пословник ступа на снагу од момента усвајања.

 

Нови Сад, маја 2013.

Иницијативни одбор Удружења Срба из Коњица и њихових потомака у дијаспори