У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09 и 99/11), на оснивачкој скупштини одржаној дана 11.05.2013.године у Новом Саду,  усвојен је

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА СРБА ИЗ КОЊИЦА И ЊИХОВИХ ПОТОМАКА У ДИЈАСПОРИ

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење СРБА ИЗ КОЊИЦА И ЊИХОВИХ ПОТОМАКА У ДИЈАСПОРИ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради одржавања веза и традиционалних обичаја Срба из коњичког краја, без обзира на мјесто боравка и рада.

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су: одржавања веза и традиционалних обичаја Срба из коњичког краја, пружање свих облика помоћи породицама и појединцима тешког материјалног стања, очување традиција завичаја кроз разне облике дружења и организовања омладине, као будућег носиоца нашег идентитета и порекла, подстицање мирољубиве и активне сарадње са свима који желе сарадњу, стварање услова и укључивање у све токове живота подручја где живимо и радимо, успостављање и јачање пословних и других активности са циљем стварања материјалних и других услова  за што бољи културни и материјални напредак, прикупљање и стварање базе података, те вођење евиденције о личним подацима, месту боравка, запослењу, породичном стању и сл., ради ефикаснијег повезивања и дјеловања, сарадња са Српском православном црквом у остваривању циљева који це бити дефинисани нормативним актима Удружења, а посебно са парохијом којој припада Коњиц и научним институцијама ради очувања историјског идентита Срба у Коњицу, сарадња са сродним удружењима у Србији и иностранству, активно дружење и обележавање датума и празника везаних за завичајну традицију.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева, Удружење ће:

1) организовати културне манифестације ради остваривања циља оснивања за своје чланове на непрофитној основи;

2) организовати, само или у заједници са другим организацијама, тематске скупове, саветовања, трибине везане за циљеве са темама из историје, културе и обичаја Срба из коњичког краја;

3) објављивати публикације о раду Удружења

4) сарађивати са сродним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве сличним темама, односно промоцијом појединих региона и хуманитарним радом;

5) спроводити различите хуманитарне активности у складу са својим финансијским могућностима;

6) вршити повезивање, упознавање, зближавање и дружења чланова Удружења, а у циљу помагања једни другима.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ СРБА ИЗ КОЊИЦА И ЊИХОВИХ ПОТОМАКА У ДИЈАСПОРИ

Скраћени назив је: УДРУЖЕЊЕ СРБА ИЗ КОЊИЦА

Удружење има седиште у Новом Саду, ул. Радничка 49.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и осталих земаља где живе Срби из Коњица.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице  које рођено или живело на подручју Коњица, његови потомци, родбина, сви поштоваци културе и обичаја Срба коњичког краја и које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор  и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

        Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 21 (двадесетједан) чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 2 (две) године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје 2 (две) године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним и регионалним удружењима, о чему одлуку

доноси Скупштина.

Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у року од 30 дана, у складу са законом.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација, поклона, завештања и конкурисањем за пројекате код државних органа или фондација и из других извора, а у складу са Законом.

О средствима Удружења одлучује Извршни одбор. За закониту употребу средстава Удружења одговаран је председник Извршног одбора.

Престанак рада удружења

Члан 17.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 18.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

Члан 19.

Удружење има печат округлог облика на којем је на ћириличном писму  исписано: УДРУЖЕЊЕ СРБА ИЗ КОЊИЦА И ЊИХОВИХ ПОТОМАКА У ДИЈАСПОРИ, НОВИ САД.

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 21.

  Овај статут ступа на снагу  даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

 

                                                                                                            Председавајући оснивачке скупштине Удружења

                                                                                                             Милорад Лазаревић